Regulamin sklepu internetowego

Spis treści:

 1. Postanowienia ogólne
 2. Składanie zamówień
 3. Zawarcie umowy sprzedaży i realizacja zamówień
 4. Koszty transportu
 5. Płatność i ceny
 6. Dostawa
 7. Odbiór
 8. Reklamacja produktu
 9. Prawo odstąpienia od umowy
 10. Zwrot towaru
 11. Gwarancja i rękojmia
 12. Słowniczek
 13. Przerwy techniczne
 14. Informacje dodatkowe

 1). Postanowienia ogólne

Sklep internetowy działający pod adresem https://sklep.agronom.com.pl prowadzony jest przez spółkę Agronom Sp. z.o.o. z siedzibą w Jasionce 102, 21-200 Parczew. Spółka Agronom sp. z o.o. posiada numer identyfikacyjny NIP 539-150-57-34 oraz numer REGON 060673420.

 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady korzystania oraz realizowania zakupów w sklepie internetowym, o którym mowa powyżej.
 2. Regulamin ustanawia się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami).
 3. Regulamin został stworzony w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jego celem jest określenie zakresu praw i obowiązków Użytkowników dokonujących zakupów w sklepie internetowym działającym pod adresem https://sklep.agronom.com.pl oraz zakresu odpowiedzialności, kompetencji i obowiązków Agronom Sp. z.o.o.
 4. Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z treścią Regulaminu oraz respektowania jego zapisów.
 5. Widniejące na stronie https://sklep.agronom.com.pl ceny towarów wyrażone są w złotych polskich oraz zawierają podatek VAT (cena brutto), nie zawierają kosztów przesyłki (koszt jest uzależniony od wyboru metody dostawy).
 6. Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i przedsiębiorców korzystających z usług sklepu internetowego.
 7. Przez złożenie zamówienia rozumie się jednoczesną akceptację postanowień Regulaminu. Tym samym Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od sklepu internetowego, na podany przez niego adres e-mail informacji, które są niezbędne do realizacji zamówień.  
 8. Zdjęcia zamieszczane na stronie sklepu mają charakter poglądowy i mogą różnić się od stanu faktycznego, np. towary będące przedmiotem sprzedaży mogą mieć inną barwę.

 2). Składanie zamówień

 1. Od osoby składającej zamówienie wymaga się, aby była osobą pełnoletnią oraz posiadała pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku składania zamówienia w imieniu i na rzecz osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną wymagane jest należyte umocowanie do reprezentowania składającego zamówienie. Zamówienia można składać przez całą dobę, przy czym  na czas realizacji zamówienia wpływają takie czynniki jak:
 • Forma płatności
 • Dostępność towaru
 • Czas dostarczenia przesyłki
 1. Czas realizacji zamówienia w przypadku płatności kartą liczony jest od od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności. 
 2. Zakup towaru następuje poprzez zamieszczenie wybranego produktu w koszyku, a następnie odpowiednie wypełnienie formularza dotyczącego zamówienia. Zamówienie uważa się za wiążące w przypadku poprawnego wypełnienia formularza zamówienia, a następnie jego zatwierdzenie. Potwierdzenie zamówienia następuje elektronicznie.
 3. W przypadku braku dostępności wybranego towaru lub nieoczekiwanego wydłużenia czasu, potrzebnego do sprowadzenia zamówionego produktu, Kupujący jest natychmiast informowany o zaistniałej sytuacji, przy czym przysługuje mu prawo anulowania lub zmiany części lub całości zamówienia.
 4. Koszty związane z przesyłką zamówienia ponosi Kupujący.
 5. Każde zamówienie udokumentowane jest paragonem fiskalnym lub na życzenie Kupującego fakturą VAT.

3). Zawarcie umowy sprzedaży i realizacja zamówień

 1. Klient sklepu internetowego ma do wyboru dwa sposoby złożenia zamówienia:
 • Złożenie zamówienia po dokonaniu rejestracji
 • Złożenie zamówienia bez rejestracji, tzw. „szybkie zakupy”
 1. Złożenie zamówienia przez Klientów zarejestrowanych polega na dodaniu wybranych produktów do koszyka, a następnie dokonaniu wyboru dotyczącego metody płatności i dostawy. W tym przypadku nie ma konieczności wpisywania danych kontaktowych przy kolejnych zakupach, ponieważ zostały one wprowadzone wcześniej w trakcie rejestracji.
 2. Złożenie zamówienia przy wyborze tzw. „szybkich zakupów” polega na dodaniu wybranych produktów do koszyka, a następnie Klient zobligowany jest do uzupełnienia formularza dotyczącego jego danych kontaktowych, danych do rachunku bądź faktury oraz danych do wysyłki. Następnie Klient proszony jest o dokonanie wyboru metody płatności i dostawy.
 3. Klient w trakcie składania zamówienia zobowiązany jest do podania danych odpowiadających prawdzie.
 4. Klient zobowiązany jest przed złożeniem zamówienia do zapoznania się z Regulaminem i jego akceptacji.
 5. Złożenie zamówienia następuje w momencie wyrażenia przez Klienta woli zawarcia umowy sprzedaży i zakupu wybranego towaru poprzez naciśnięcie przycisku „zamawiam” lub w inny z równoważnym sformułowaniem.
 6. Po otrzymaniu przez sklep zamówienia, każdorazowo wysyłana będzie na podany przez Klienta adres e-mail automatyczna wiadomość zwrotna potwierdzająca otrzymanie zamówienia.
 7. Otrzymane, a następnie potwierdzone przez system teleinformatyczny sklepu internetowego zamówienie stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 1 Kodeksu cywilnego i stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 8. Zamówienie niepotwierdzone przez Sprzedawcę w terminie 48 godzin przestaje go wiązać.
 9. Sprzedawca poprzez osobną wiadomość e-mail zatytułowaną „Zamówienie przyjęte do realizacji” informuje Klienta o zawarciu umowy sprzedaży oraz fakcie rozpoczęcia realizacji jego zamówienia.
 10. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości potwierdzającej przystąpienie do realizacji zamówienia, o której mowa wyżej w pkt. 10.
 11. Klient ma prawo anulowania lub modyfikacji założonego zamówienia w następujący sposób:
 • Poprzez skontaktowanie się ze Sprzedawcą drogą mailową
 • Poprzez Panel Klienta (dotyczy zarejestrowanych klientów)
 1. Zamówienia się obsługiwane przez obsługę sklepu internetowego w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątki w godzinach 7.30-15.30 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Wysyłka paczek z zamówieniami odbywa się tylko w dni robocze.
4). Koszty transportu

Koszty transportu uzależnione są od tego, jaką metodę dostawy wybrał Kupujący. Możliwe są następujące metody dostawy:

 1. Za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD
 2. Za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost
 3. Osobiste odebranie paczki ze sklepu stacjonarnego

Kupujący ma możliwość osobistego odebrania paczki w siedzibie lub oddziale Agronom sp. z o.o., wskazanych w pkt 1 powyżej, w godzinach otwarcia.

W przypadku osobistego odbioru paczki przez Kupującego, towar będzie gotowy do odbioru we wskazanym terminie realizacji zamówienia lub w przypadku, gdy Sprzedawca wskazał termin wysłania towaru – w tym terminie.

Koszty dostawy w przypadku firmy kurierskiej DPD określone są w sposób następujący:

- 30 zł brutto

Koszty dostawy w przypadku firmy kurierskiej InPost określone są w sposób następujący:

- 20 zł brutto

- wysyłka za pobraniem 25 zł brutto

5). Płatność i ceny

 1. Płatności za nabyte towary (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są przy pomocy narzędzi płatniczych udostępnianych Nabywcy na stronie sklepu https://sklep.agronom.com.pl oraz na zasadach określonych przez Sprzedawcę.
 2. Widniejące na stronie sklepu https://sklep.agronom.com.pl ceny są cenami brutto (zawierają podatek od towarów i usług – VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy zamówienia podane są w punkcie 4 Regulaminu – Koszty transportu.
 3. Klient dokonuje zakupu towaru i/lub zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Koszt dostawy uzależniony jest od sposobu dostawy zamówienia wybranego przez Kupującego.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy.
 5. Powyższe postanowienie nie dotyczy zamówień już realizowanych oraz złożonych.

 

 1. Oferujemy następujące metody regulowania zapłaty:

- Przelew na konto firmy. Ta metoda polega na przelaniu na konto naszej firmy odpowiedniej sumy pieniędzy, tj. kwoty wystarczającej do pokrycia zobowiązania z tytułu zamówienia. Towar zostaje wysłany po wpłynięciu kwoty na rachunek bankowy.

- Gotówką za pobraniem. Kupujący płaci za przesyłkę w momencie jej dostarczenia bezpośrednio kurierowi. 

 1. Przy przelewie na rachunek bankowy prosimy o wpisanie w tytule numeru zamówienia.

Dane do przelewu:

BNP Paribas Bank Polski S.A.

05 2030 0045 1110 0000 0009 1680

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest BlueMedia S.A.

- Dostępne formy płatności:

Visa

Visa Electron

MasterCard

MasterCard Electronic

Maestro

 6). Dostawa

 1. Sprzedawca zobowiązany jest do wydania Kupującemu towaru wolnego od wad fizycznych i prawnych.
 2. Zamówienie dostarczane jest na adres wskazany przez Nabywcę.
 3. Jeżeli Sprzedawca nie może sfinalizować zamówienia z powodu niedostępności towaru, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 dni od złożenia zamówienia przez Klienta zawiadomi o tym fakcie Nabywcę i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli takowa została już uiszczona.
 4. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za niedostarczenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Nabywcy, np. na skutek wskazania nieprawidłowego adresu dostawy zamówienia.
 5. Towary zakupione w sklepie dostarczane są w zależności od tego, jaką metodę dostawy wybrał Kupujący.

 7). Odbiór

 1. W chwili odbioru przesyłki Klient ma obowiązek dokładnie sprawdzić, czy jest ona oryginalnie zapakowana. Klient zobowiązany jest również do sprawdzenia czy przesyłany towar nie posiada uszkodzeń powstałych w wyniku transportu oraz kompletność przesyłki w obecności osoby dostarczającej paczkę. W przypadku wystąpienia uszkodzeń lub niekompletności przesyłki warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest spisanie w obecności pracownika firmy spedycyjnej tzw. druku reklamacji.
 2. Z chwilą pokwitowania odbioru przesyłki bez zastrzeżeń następuje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki.

 8). Reklamacja produktu

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. W przypadku stwierdzenia takiej wady przez Klienta Klient powinien przesłać wadliwy towar na adres Sprzedawcy: Agronom sp. z.o.o, Jasionka 102, 21-200 Parczew
 2. Kupujący obowiązany jest pokryć koszt przesyłki reklamowanego towaru. Sprzedawca nie będzie przyjmował przesyłek wysłanych za pobraniem.
 3. Koszty związane z odesłaniem towaru który podlegać ma reklamacji, zwracamy natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji.
 4. Do wysłanego przez Klienta reklamowanego towaru powinien być dołączony odpowiednio wypełniony formularz reklamacyjny, który znajduje się na stronie internetowej Sklepu internetowego. Na formularzu powinien znaleźć się opis reklamowanej cechy produktu, data zakupu oraz dane kontaktowe klienta.
 5. Do reklamowanego towaru należy załączyć dokument zakupu (paragon, faktura).
 6. Sprzedający zastrzega możliwość uzależnienia rozpatrzenia reklamacji od przesłania przez Kupującego zdjęć produktów podlegających reklamacji.
 7. O ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym Klient zostanie powiadomiony niezwłoczne. Wraz z takim zawiadomieniem przesłana zostanie Klientowi informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 8. Reklamacja rozpatrywana jest do 14 dni roboczych od dnia jej wpłynięcia.
 9. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji:
 • Towar posiadający wady fizyczne lub prawne zostanie wymieniony na towar wolny od wad lub usunie wadę oraz Sprzedawca zwróci Kupującemu koszty przesyłki wadliwego towaru

- lub jeśli jest to  możliwe -

 • Sprzedawca zwróci Nabywcy równowartość ceny towaru wraz z kosztami przesyłki.
 1. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji przez Sprzedawcę koszt wysyłki reklamowanego towaru do Sprzedawcy oraz koszt wysyłki reklamowanego towaru przez Sprzedawcę z powrotem do Klienta pokrywa Klient.

9). Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient będący równocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964r., który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić bez podawania przyczyny, składając stosowny formularz w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie formularza przed jego upływem. Formularz ten Klient jest obowiązany wysłać na następujący adres:

Agronom Sp. z.o.o., Jasionka 102, 21-200 Parczew

 lub drogą mailową na adres – esklep@agronom.com.pl

 1. Termin 14 – dniowy, w którym Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, liczy się od dnia wydania towaru w przypadku umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi drogą elektroniczną – od dnia jej zawarcia.
 2. Sprzedawca po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy niezwłocznie przesyła Konsumentowi wiadomość mailową potwierdzającą otrzymanie tegoż oświadczenia.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną jest uważana za niezawartą. Świadczenia stron ulegają zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, bądź też ma zastosowanie pkt. 8. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 4. Sprzedawca dokona zwrotu otrzymanych od Konsumenta płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.
 6. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy.
 7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:
 10. Świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 11. W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 • W którym przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 1. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 2. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 3. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 4. Najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na trwałym nośniku pouczenie o odstąpieniu od umowy.

10). Zwrot towaru

Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000r z poz. zm.) Klient może zrezygnować z towaru zakupionego w Sklepie internetowym bez podawania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki.

 1. Zwrot jest możliwy tylko wówczas, gdy towar nie był używany, nie został zniszczony, porysowany czy zabrudzony.
 2. Zwracany towar musi być w oryginalnym pudełku/opakowaniu/folii jeżeli takowe posiadał.
 3. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia towaru sprowadzonego na specjalne życzenie Zamawiającego.
 4. Towar podlegający zwrotowi należy odesłać na własny koszt razem z otrzymanym dowodem zakupu z dopiskiem „zwrot towaru”.
 5. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
 6. Sklep internetowy zobowiązuje się do wypłacenia Kupującemu zwrotu kwoty równej cenie towaru. W tym celu należy podać dane Nabywcy wraz z numerem konta bankowego, na który mają być zwrócone pieniądze.
 7. Zwracany towar powinien być odpowiednio zapakowany i oznaczony w widocznym miejscu.
 8. Cena towaru zostanie zwrócona przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Klienta bądź w przypadku płatności kartą, na rachunek karty z której dokonana była zapłata a faktura wraz z fakturą korygującą zostanie odesłana do Klienta.

 11). Gwarancja i rękojmia

 1. Towary oferowane i sprzedawane w sklepie internetowym działającym pod adresem http://agronom.com.pl/sklep są fabrycznie nowe. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.
 2. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za wady towaru z tytułu rękojmi określonej w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

 12). Słowniczek

 1. Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Formularz rejestracji – formularz dostępny na stronie internetowej sklepu działającego pod adresem https://sklep.agronom.com.pl, umożliwiający utworzenie konta.
 3. Sprzedający/Sprzedawca – podmiot prowadzący Sklep Internetowy.
 4. Sklep Internetowy – sklep działający pod adresem https://sklep.agronom.com.pl w ramach którego Sprzedający sprzedaje znajdujące się w ramach jego oferty produkty za pośrednictwem sieci Internet.
 5. Magazyn – miejsce w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.
 6. Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim zostanie skompletowane zamówienie i przekazane do wysłania z magazynu za pośrednictwem kuriera, na adres wskazany przez Klienta.
 7. Klient/Zamawiający/Użytkownik/Nabywca – podmiot dokonujący zakupów w sklepie.
 8. Regulamin – niniejszy regulamin.

13). Przerwy techniczne

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepu internetowego spowodowany czynnikami od niego niezależnymi.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu internetowego, spowodowanych serwisem technicznym, pracami o charakterze konserwacyjnym czy pracami nad ulepszeniem szaty graficznej oraz funkcjonalności Sklepu internetowego

14). Informacje dodatkowe

 1. Cena towaru sprzedawanego w Sklepie internetowym może się różnić od cen obowiązujących w stacjonarnych punktach sprzedaży Agronom Sp. z.o.o.
 2. Znajdujące się na stronie internetowej sklepu https://sklep.agronom.com.pl nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga należą do ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie zdjęcia, opisy, materiały prezentowane na stronie sklepu użyte zostały do celów informacyjnych.
 3. Zawartość witryny oraz wszelkie jej fragmenty stanowią własność Agronom Sp. z.o.o., producentów, firm współpracujących lub dostawców.
 4. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w osobnej zakładce "Polityka prywatności".
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 30.09.2020 roku.